Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zasady rekrutacji, harmonogramy - placówki specjalne

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 30 listopada, 2018 - 12:29
zaktualizowany: wtorek, 18 grudnia, 2018 - 09:40
Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” 2019 szkoły/placówki specjalne

 Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” organizowany w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych Specjalnych (FPES) w roku szkolnym 2018/2019 jest prowadzony zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).
Nabór dzieci i młodzieży do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” 2019 jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu Lato/Zima w Mieście oraz według zasad zapisanych poniżej uzgodnionych z koordynatorami Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”, w tym koordynatorami operacyjnymi i dzielnicowymi.

 1. Uczniowie warszawskich szkół/placówek specjalnych oraz uczniowie z niepełnosprawnością mający stałe miejsce zamieszkania w Warszawie ubiegający się o przyjęcie do Programu „Zima w Mieście” 2019 zgłaszają się do szkół/placówek specjalnych, które w roku szkolnym 2018/2019 organizują Program. Zestawienie dostępne jest w serwisie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl
 2. Zapisy ww. uczniów do Programu „Zima w Mieście” 2019 organizowanego w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych Specjalnych prowadzone są przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
 3. Kandydaci wypełniają kartę kwalifikacyjną i składają w szkole/placówce specjalnej. Kartę można pobrać w elektronicznym systemie zgłoszeń do Programu „Zima w Mieście” 2019  pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl – zakładka „Zasady rekrutacji do szkół specjalnych” lub otrzymać w szkole/placówce specjalnej, która prowadzi program.
 4. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych Feryjnych Placówek Edukacyjnych Specjalnych, a także w serwisie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl oraz w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl – zakładka „Terminarz”.
 5. Kandydaci zapisują się na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r.
 6. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym FPES stosowane będą poniższe kryteria przyjęcia:
  a) jest uczniem publicznej szkoły specjalnej,
  b) rodzaj niepełnosprawności ucznia/wychowanka jest zgodny z rodzajem niepełnosprawności wymienionej w ofercie,
  c) rodzice/opiekunowie prawni pracujący:
  - matka,
  - ojciec,
  d) samotny rodzic:
  - pracujący,
  - niepracujący,
  e) uczeń ze szkoły, która organizuje dany punkt.
 7. Informację o zakwalifikowaniu:
  - otrzymuje rodzic/opiekun prawny kandydata w szkole/placówce specjalnej, do której ubiegał się o przyjęcie.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Programu dokonują opłat za posiłki/dostarczają zaświadczenie/oświadczenie upoważniające do zwolnienia z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem Feryjnej Placówki Edukacyjnej Specjalnej.
 9. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Programu „Zima w Mieście” 2019 podejmuje organizator wypoczynku.
 10. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca.
 11. O rezygnacji z uczestnictwa w Programie „Zima w Mieście” 2019 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.
 12. Jako rezygnacja z uczestnictwa w Programie „Zima w Mieście” 2019  rozumiana jest trzydniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w Feryjnej Placówce Edukacyjnej Specjalnej.
 13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach tj.:
  a) w karcie kwalifikacyjnej nie podano informacji istotnych dla zdrowia i bezpieczeństwa dziecka oraz innych uczestników Programu,
  b) uczestnik Programu nie przestrzega regulaminu FPES,
  organizator wypoczynku może podjąć decyzję o skreśleniu uczestnika z listy osób biorących udział w Programie „Zima w Mieście” 2019.
 14. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową Feryjnej Placówki Edukacyjnej Specjalnej oraz zamieszczenie jej w szkołach/placówkach specjalnych, w serwisie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl

Harmonogram zapisów do Programu „Zima w Mieście” 2019

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

4 grudnia
godzina 12.00

13 grudnia
godzina 12.00

Rodzic/opiekun prawny wypełnia kartę kwalifikacyjną
Kartę można pobrać z systemu lub otrzymać w szkole/placówce specjalnej, która organizuje Program "Zima w Mieście" 2019.

2 stycznia
godzina 13.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

3 stycznia godzina 10.00

10 stycznia godzina 10.00

Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie „Zima w Mieście” 2019, w każdej szkole/placówce specjalnej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat.
Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie.

11 stycznia
 godzina 13.00

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę uczestniczenia.
Decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku.

 Zapisy na wolne miejsca

 1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:
  - tylko do FPES dysponujących miejscami,
  - trwają od 14 stycznia 2019 r. do czasu zakończenia Programu „Zima w Mieście” 2019 – 8 lutego 2019 r.
 2. Kandydat zgłasza się do feryjnego punktu edukacyjnego specjalnego dysponującego wolnymi miejscami.
 3. Decyzję o przyjęciu dziecka do Programu „Zima w Mieście” 2019 podejmuje organizator wypoczynku.
 4. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji organizatora wypoczynku kandydat jest zobowiązany podpisać/złożyć kartę kwalifikacyjną wraz z potwierdzeniem opłaty za wyżywienie/ zaświadczenia/oświadczenia upoważniającego do zwolnienia z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem FPES w terminie wyznaczonym przez organizatora wypoczynku.
 5. Nie złożenie potwierdzenia dokumentów wymienionych w pkt. 4 w terminie wyznaczonym przez organizatora wypoczynku jest rozumiane jako rezygnacja z udziału dziecka w Programie „Zima w Mieście” 2019.

 

Pliki do pobrania: