Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zatrudnianie nauczycieli i specjalistów w szkołach i placówkach niesamorządowych, w tym w ramach zespołów WWR – kolejne wyjaśnienia MEN oraz zmiana w ustawie Karta Nauczyciela

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 10 grudnia, 2018 - 13:49
zaktualizowany: piątek, 21 grudnia, 2018 - 10:22

Od kilku miesięcy Biuro Edukacji prowadzi z Ministerstwem Edukacji Narodowej korespondencję dotyczącą prawidłowego wdrożenia przez szkoły i placówki niepubliczne nowych zasad zatrudniania nauczycieli. Wyjaśnienia przekazane przez Ministerstwo w piśmie znak DWST-WOOS.3531.17.2018.DC z dnia 2 lipca 2018 r. nie dawały odpowiedzi na wiele szczegółowych pytań, w tym m.in. pytań dotyczących definicji słowa „nauczyciel” i „specjalista” (w tym w kontekście pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) oraz dopuszczalnych form zatrudniania nauczycieli i specjalistów (w tym np. dopuszczalności zakupu przez przedszkole usługi - opieki psychologa od poradni zatrudniającej tę osobę na umowę o pracę).

Dotychczas Biuro Edukacji otrzymało z Ministerstwa Edukacji Narodowej trzy kolejne pisma w przedmiotowej sprawie. W piśmie znak DWST-WOOS.3531.17.2018.DC z dnia 21 września 2018 r., Ministerstwo zwróciło uwagę na przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) stanowiące o możliwości zatrudnienia osób niebędących nauczycielami, posiadających odpowiednie przygotowanie, w uzasadnionych przypadkach (art. 13 ust. 6 i 7 oraz art. 15 ust. 1 i 4 – w odniesieniu do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych, art. 14 ust. 3 pkt 6 i art. 15 ust. 2,4 i 6 w odniesieniu do szkół). Do stosowania tych przepisów podmioty niepubliczne zobowiązane są jednak już od wielu lat, a prawidłowe ich wdrażanie podlega przede wszystkim nadzorowi pedagogicznemu ze strony kuratora oświaty. W piśmie tym wskazano również, że przepis dotyczący obowiązku zatrudniania nauczycieli na umowę o pracę nie będzie miał zastosowania w przypadkach, w których obowiązujące przepisy nie wymagają zatrudnienia nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje. Jako przykład wskazano fizjoterapeutę, czy też pomoc nauczyciela w przedszkolu, czyli przykłady stanowisk, o których Ministerstwo informowało już wcześniej na swojej stronie internetowej oraz w pismach kierowanych bezpośrednio do placówek. Wspomniano również, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1578), zajęcia z uczniami mogą prowadzić nie tylko nauczyciele, ale również specjaliści. Jako przykład specjalisty wskazano jednak ponownie fizjoterapeutę.

Kolejne wyjaśnienia, jakie przekazało Ministerstwo, dotyczą w szczególności zatrudniania osób prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W piśmie znak DWKI-WSPE.4035.791.2018.CZ, które wpłynęło do Biura Edukacji w dniu 21 listopada br., Ministerstwo wskazało, iż cyt. „ (…) w skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą wchodzić również inni specjaliści, od których nie wymaga się przygotowania pedagogicznego do pełnienia określonych zadań - mogą to zatem być lekarze, terapeuci integracji sensorycznej lub terapeuci uwagi słuchowej Johansena oraz neurologopedzi.” Ponownie podkreślono także, że przepis art. 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) dotyczy zatrudnienia wszystkich nauczycieli niezależnie od zajmowanego stanowiska czy wymiaru zatrudnienia i ma zastosowanie do zatrudnienia również nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych. W piśmie znak DWKI-WSPE.4035.806.2018.CZ z dnia 11 grudnia 2018 r., prócz przywołania ogólnych kwestii dotyczących zatrudniania nauczycieli (kwalifikacje nauczycieli, umowa o pracę, w tym z nauczycielem w poradni) Ministerstwo wskazuje, szerszy niż w dotychczasowej korespondencji, katalog specjalistów, od których nie wymaga się przygotowania pedagogicznego, a którzy mogą wchodzić w skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wymieniając: lekarzy, terapeutów integracji sensorycznej, terapeutów terapii taktylnej, terapeutów terapii ustno – twarzowej, terapeutów ręki, terapeutów pracujących metodą behawioralną, terapeutów Biofeedback, dogoterapeutów, artterapeutów oraz muzykoterapeutów.

Ponadto, w dniu 30 listopada 2018 r. opublikowana została ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245), która wprowadza istotną zmianę w zasadach zatrudniania nauczycieli szkół i placówek niesamorządowych od 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z zapisami art. 6 pkt 11 tejże ustawy, od dnia 1 stycznia 2019 r., w art. 10a ustawy Karta Nauczyciela, dodane zostaną następujące zapisy:

„2. W przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy.

3. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2, prowadzący zajęcia na innej podstawie niż umowa o pracę, musi spełniać warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4. Przepis art. 10 ust. 8a stosuje się odpowiednio.”

Pliki do pobrania: