Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zmiany w przepisach dotacyjnych od dnia 1 stycznia 2019 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 4 lutego, 2019 - 09:12
zaktualizowany: poniedziałek, 4 lutego, 2019 - 09:35

Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie kilka istotnych zmian w przepisach oświatowych dotyczących dotowania szkół i placówek niesamorządowych, wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Najważniejsze zmiany w sferze dotacji to: 

1. Zmiana zasad dotowania uczniów uczęszczających do więcej niż jednej placówki przedszkolnej/szkoły dla dorosłych, dla których nie przedstawiono oświadczenia 

Zgodnie z art. 24 ust. 3 oraz art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203 ze zm.), jeśli oświadczenie wskazujące jedną z placówek/szkół jako tę, do której uczeń uczęszcza, nie zostało złożone w wyznaczonym terminie 30 dni, po upływie tego terminu jednostka samorządu terytorialnego dokonuje wyboru placówki/szkoły dotowanej na podstawie pierwszeństwa zapisu ucznia do dziennika zajęć/księgi uczniów. W przypadku, gdy uczeń wpisany jest do dziennika zajęć/księgi uczniów tego samego dnia, a oświadczenie wciąż nie zostało złożone, dotacja wypłacana jest – i to jest nowość w przepisach – placówce przedszkolnej/szkole dla dorosłych wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Po otrzymaniu oświadczenia dotacja przekazywana jest, począwszy od następnego miesiąca, placówce przedszkolnej/szkole wskazanej w oświadczeniu. 

2. Doprecyzowanie zapisów dotyczących rozliczania frekwencji w szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych oraz potwierdzania obecności ucznia na zajęciach 

Zgodnie ze znowelizowanymi zapisami art. 26 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, od dnia 1 stycznia 2019 r. otrzymują dotację na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, tj. na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 1534). Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, począwszy od 1 stycznia 2019 r., potwierdza się na tych zajęciach ich własnoręcznymi, czytelnymi podpisami na listach obecności. 

3. Nowy warunek otrzymania tzw. dotacji za efekt 

Zgodnie z zapisami art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, począwszy od dnia 1 stycznia br., dodatkowym warunkiem otrzymania dotacji za tzw. efekt kształcenia, tj. za: 

  • uzyskanie przez ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych świadectwa dojrzałości lub 
  • uzyskanie przez ucznia szkoły policealnej dyplomu zawodowego, a także, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, do dnia 31 grudnia 2022 r., dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

jest złożenie kopii świadectwa ukończenia szkoły, przez ucznia tej szkoły, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora tej szkoły zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. poz. 939). 

Podkreślić należy, że zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Edukacji Narodowej  otrzymanymi przez Biuro Edukacji (pismo znak DWST-WOOS.3532.164.2018.DC z 27 listopada 2018 r.) data, która widnieje na świadectwie ukończenia szkoły, jest jednocześnie datą ukończenia szkoły. W związku z tym, organ prowadzący szkołę uprawniony jest do wystąpienia o dotację za tzw. efekt kształcenia w terminie 12 miesięcy od daty wpisanej na świadectwie ukończenia szkoły

4. Zmiana w zasadach zatrudniania nauczycieli w szkołach i placówkach niesamorządowych 

Jak już informowaliśmy, od dnia 1 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy. Nauczyciel prowadzący zajęcia na innej podstawie niż umowa o pracę musi jednak spełniać warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy, dotyczące niekaralności (przepis art. 10 ust. 8a, w którym mowa o przedstawieniu dyrektorowi szkoły informacji z Krajowego Rejestru Karnego, stosuje się odpowiednio). 

5. Włączenie dotacji wypłacanej na uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin, do uchwały dotacyjnej 

Od dnia 1 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zasady udzielania, rozliczania oraz kontroli dotacji wypłacanych na uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, ujmowane są w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że jednostka samorządu terytorialnego jest obecnie uprawniona do określenia m.in. trybu rozliczania oraz kontroli tych dotacji, co stanowi istotną nowość w stosunku do lat ubiegłych. 

Informujemy, że w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Biuro Edukacji przygotowuje nową uchwałę dotacyjną. Uchwała nr LIX/1569/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r., zgodnie z art. 165 tejże ustawy, zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowej uchwały.