Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wydatkowanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych od dnia 1 stycznia 2019 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 4 lutego, 2019 - 09:40
zaktualizowany: poniedziałek, 4 lutego, 2019 - 09:42

Z dniem 1 stycznia br. weszły w życie przepisy art. 35 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203 ze zm.), wprowadzające nowe zasady wydatkowania dotacji na uczniów i wychowanków posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach. 

Zgodnie z przywołanymi przepisami, od dnia 1 stycznia 2019 r. dotacja przekazana na uczniów i wychowanków z orzeczeniami, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz organizacją zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. 

W przypadku przedszkoli specjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, szkół specjalnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wydatki te obejmują wydatki wskazane w art. 35 ust. 1 ustawy, czyli wydatki, które dotychczas mogły być finansowane z dotacji. Oznacza to, że zasady wydatkowania, a w konsekwencji rozliczania dotacji w odniesieniu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych specjalnych pozostają niezmienione w stosunku do roku ubiegłego

W przypadku przedszkoli ogólnodostępnych lub integracyjnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niebędących szkołami specjalnymi, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół niebędących szkołami specjalnymi wydatki te obejmują: 

1. Wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych programach zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe, oraz zapewnienie warunków ich realizacji. Są to wydatki wynikające bezpośrednio z przyjęcia do placówek uczniów z niepełnosprawnościami, dotyczące np. zatrudnienia nauczyciela wspomagającego, pomocy nauczyciela dla ucznia niepełnosprawnego, pedagoga specjalnego, zakupu specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych, remontu toalety w związku z przyjęciem do placówki dziecka niepełnosprawnego i inne. Katalog wydatków nie jest zamknięty, pamiętać jednak należy, że głównym kluczem kwalifikowania wydatku jest ocena tego, czy fakt jego poniesienia wynika bezpośrednio z przyjęcia do placówki dziecka z orzeczeniem. 

2. Wydatki na realizację zadań innych niż wymienione w punkcie 1, przy czym: 

- w przypadku przedszkoli ogólnodostępnych lub integracyjnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niebędących szkołami specjalnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego przez wydatki te rozumie się wydatki w wysokości niezbędnej dla realizacji zadań tych placówek wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, w odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Są to więc pozostałe wydatki ponoszone na bieżącą działalność placówki, kwalifikujące się do rozliczenia z dotacji, jak np. wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wychowania przedszkolnego, pracowników obsługi, media, czynsze, zakup mebli. Ustawa nie precyzuje, jaką część dotacji na uczniów z orzeczeniami mogą stanowić wydatki tego rodzaju, mówiąc jedynie o wysokości „niezbędnej”. W ocenie Biura Edukacji uzasadnione wydaje się, aby limitem „wydatków na realizację zadań innych” w ramach dotacji przekazanej na dzieci z orzeczeniami była wysokość kwoty, którą ta sama placówka otrzymuje na dzieci bez orzeczeń. Przykładowo, jeżeli dotacja na dziecko bez orzeczenia wynosi w przedszkolu niepublicznym 961,18 zł, a na dziecko z autyzmem przekazywana jest kwota 3.953,72 zł, to w ramach tej kwoty na wydatki „inne” przeznaczyć można maksymalnie 961,18 zł. Nie jest to jednak ostateczne stanowisko Biura Edukacji w przedmiotowej kwestii. Zapis ustawowy jest bowiem mało precyzyjny, a sposób jego rozumienia przez różne samorządy oraz firmy szkolące – rozbieżny. W związku z tym, Biuro Edukacji wystąpi do Ministerstwa Edukacji z zapytaniem w przedmiotowej sprawie. 

- w przypadku szkół niebędących szkołami specjalnymi – limit wydatków na realizację innych zadań ponoszonych w ramach dotacji przekazanej na uczniów niepełnosprawnych obliczany jest indywidualnie dla każdej szkoły, na podstawie wskaźnika Winne określonego wzorem zawartym w art. 35 ust. 5 pkt 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Wzór ten pozwala na wyliczenie limitu kwoty tych wydatków w ujęciu rocznym, możliwej do rozliczenia w ramach dotacji na dzieci niepełnosprawne. Wysokość tej kwoty może być obliczona dopiero po zamknięciu roku budżetowego, z uwagi na to, iż wzór uwzględnia następujące zmienne: 

W – czyli wydatki, o których mowa w art. 35 ust. 1, poniesione w roku budżetowym w tej szkole – chodzi tu o wszystkie wydatki szkoły, sfinansowane również ze środków własnych innych niż dotacja. Co do zasady, mogą to być tylko te wydatki, które kwalifikują się do rozliczenia w ramach dotacji - nie mogą więc być zaliczone do nich np. wydatki inwestycyjne na rozbudowę budynku szkoły. Wartość wskaźnika W wprowadzana będzie do systemu ODPN przez sam organ prowadzący na początku kolejnego roku budżetowego, jeszcze przed dokonaniem rozliczenia dotacji otrzymanej w roku ubiegłym. Dopiero po wprowadzeniu kwoty wydatków W, będzie możliwe obliczenie górnego limitu „wydatków innych” ponoszonych na uczniów niepełnosprawnych. 

Dane subwencyjne użyte we wzorze - SSI, SSIN, SON, SONN - dotyczą subwencji, jaka przewidziana jest w roku budżetowym na uczniów z orzeczeniami, bez uwzględniania wag subwencyjnych dotyczących ich niepełnosprawności oraz na uczniów bez orzeczeń w oddziałach integracyjnych. W przypadku szkół niepublicznych, subwencja, o której mowa we wzorze, równa się przekazywanej dotacji, w przypadku szkół publicznych – subwencja to dotacja podzielona przez tzw. wskaźnik zwiększający (publikowany na internetowej stronie Biura Edukacji edukacja.warszawa.pl). 

W praktyce, aby oszacować np. wysokość wydatków innych możliwych do sfinansowania z dotacji, w przypadku szkoły niepublicznej, w której wydatki szkoły W równają się przewidzianej subwencji S, w odniesieniu do dziecka z autyzmem z klasy I ogólnodostępnej w tzw. małej szkole, należy w wykazie stawek dotacji dla szkół niepublicznych odnaleźć stawkę należną na ucznia zdrowego w klasach I-III, w oddziale ogólnodostępnym, w małej szkole. Aktualnie jest to kwota 536,87 zł (przy stawce dotacji na dziecko z autyzmem równej 4.490,59 zł). Jeżeli uczeń ten jest uczniem klasy I oddziału integracyjnego, w którym nauką objętych jest łącznie 10 uczniów, to minimalna kwota wydatków na tzw. inne zadania stanowi sumę kwot subwencji (dotacji) przekazywanej na wszystkie dzieci zdrowe w oddziale integracyjnym oraz subwencji na dziecko z autyzmem, bez uwzględniania jego niepełnosprawności, czyli w praktyce jest to kwota 536,87 zł x 10 = 5.368,70 zł. 

Jeżeli wydatki szkoły w ujęciu rocznym W przekraczają wysokość subwencji przewidzianej dla szkoły w całym roku S limit ten ulegnie proporcjonalnemu zwiększeniu. Przykładowo, jeżeli kwota subwencji rocznej dla szkoły S wynosi 500 tys. zł, a wydatki roczne W wynoszą 550 tys. zł, kwota wydatków na zadania inne określone w przykładzie powyżej przemnażana jest przez wskaźnik 1,1 (550 tys. zł/500 tys. zł). 

Wartość wskaźnika Winne obliczana będzie przez system ODPN na  podstawie danych o uczniach wprowadzanych comiesięcznie oraz danych o wysokości wydatków W wprowadzonych do ODPN po zamknięciu roku budżetowego. Dlatego też niezmiernie ważne jest, aby szkoły precyzyjnie uzupełniały dane o uczniach, w tym dane o typie oddziału, do którego przypisani są uczniowie (ogólnodostępny, integracyjny, specjalny). Obecnie trwają prace nad udostępnieniem szkołom w systemie ODPN cząstkowych wyliczeń wskaźnika W (narastająco od początku roku), co pozwoli na oszacowanie, jaka część wydatków w ramach dotacji dla niepełnosprawnych może być przeznaczona na zadania inne niż wynikające bezpośrednio z orzeczeń. 

Należy podkreślić, że w przypadku wydatkowania dotacji przekazanej na uczniów z orzeczeniami niezgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotacja ta, zgodnie z art. 252 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) podlegała będzie zwrotowi do budżetu m.st. Warszawy. 

O wszelkich otrzymanych wyjaśnieniach dotyczących zasad wydatkowania dotacji na dzieci z orzeczeniami oraz o udostępnieniu w ODPN narzędzi do wyliczania wskaźnika Winnebędziemy na bieżąco informować Państwa oraz organy prowadzące szkoły. Nowe zasady wydatkowania, a co za tym idzie rozliczania dotacji na uczniów i wychowanków z orzeczeniami, wymagają ponadto wprowadzenia zmian w uchwale dotacyjnej, nad czym obecnie pracujemy.