Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Kwalifikacyjne kursy zawodowe - dotacje

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 6 listopada, 2012 - 22:12
zaktualizowany: czwartek, 12 kwietnia, 2018 - 13:05
Warunki uzyskania dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zgodnie z zapisami art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone m.in. przez niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kształcenie zawodowe - w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody.

Jak wynika z treści art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) niepubliczne szkoły ponadpodstawowe prowadzące  kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację pod warunkiem, że organ prowadzący szkołę:

  1. przekaże informację o planowanej liczbie słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,
  2. przekaże dane do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,
  3. udokumentuje uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez okręgową komisję egzaminacyjną; na wniosek organu prowadzącego szkołę okręgowa komisja egzaminacyjna wydaje niezwłocznie zaświadczenie o uzyskaniu świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Warunku przekazania danych do systemu SIO nie stosuje się do szkół ponadpodstawowych, które rozpoczynają działalność po dniu 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, a które uzyskały wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Dotacja, o której mowa powyżej jest wypłacana jednorazowo, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3, i może być wykorzystana także na refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, poniesionych przez szkołę w okresie roku budżetowego poprzedzającego rok wypłacenia dotacji.

Wysokość dotacji

Zgodnie z zapisami art. 31 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości stanowiącej sumę kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla m.st. Warszawy na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który uczestniczył w kursie, oraz kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla m.st. Warszawy na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał ten egzamin.

W roku 2018 kwota dotacji wynosi 3.527,02 zł.

 

Z poważaniem

Dyrektor Biura Edukacji

Joanna Gospodarczyk

Pliki do pobrania: