Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Uchwała i druki do pobrania

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 6 września, 2018 - 10:12
Uprzejmie informuję, że w dniu 15 grudnia 2017 r. Rada m.st. Warszawy podjęła trzy uchwały dotyczące dotowania szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Warszawy przez inny niż m.st. Warszawa organ.

1. Uchwała nr LIX/1569/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., zastępując dotychczasową uchwałę nr XIX/464/2015 r. Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. W stosunku do uchwały nr XIX/464/2015 Rady m.st. Warszawy nowa uchwała nie zawiera zapisów dotyczących wysokości dotacji, ponieważ obecnie zostało to uregulowane bezpośrednio w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Aby zachować dotychczasowy poziom finansowania niektórych placówek, wyższy niż poziom minimalny wynikający z przepisów ustawy, podjęta została odrębna uchwała, o której mowa poniżej.

Link do uchwały nr LIX/1569/2017: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/7244B64C-F715-44B2-92F8-C8FC745F2941,frameless.htm

 

2. Uchwała nr LIX/1570/2017 Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne

Uchwała ta określa wysokość dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli integracyjnych, przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd organ, niepublicznych przedszkoli tzw. „konkursowych” (w tym integracyjnych), przedszkoli niepublicznych niebędących przedszkolami konkursowymi, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych ośrodków, w tym: specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zgodnie z delegacją zawartą w art. 39 ustawy. Uchwała ta umożliwia zachowanie podwyższonych dotacji dla niektórych typów placówek oświatowych.

Link do uchwały nr LIX/1570/2017: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/A96C790A-986F-4856-9820-562E3CDFBB26,frameless.htm

Uchwała nr LXVII/1868/2018 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 5834) zmieniająca uchwałę nr LIX/1570/2017 Dokonana w dniu 24 maja 2018 r. zmiana dotyczy zmiany podstawy obliczenia dotacji dla wychowanków niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.”

Link do uchwały zmianiającej to: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6EA8EAB1-F721-45FE-860F-538F25026CE2,frameless.htm

 

3. Uchwała nr LIX/1571/2017 Rady m.st. Warszawy w sprawie wysokości i zasad otrzymywania dotacji przez niepubliczne pozaszkolne placówki specjalistyczne prowadzone na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne

Pozaszkolne placówki specjalistyczne, o których mowa w uchwale, dotowane są przez Biuro Edukacji. Dotacja przysługuje wyłącznie na dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w stosunku do których, zgodnie z planem zajęć, realizowane są zajęcia w wymiarze co najmniej 15 godzin w tygodniu. Przyjęcie w/w uchwały umożliwia kontynuację finansowania pozaszkolnych placówek specjalistycznych prowadzonych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych na poziomie identycznym jak w latach ubiegłych.

Link do uchwały nr LIX/1571/2017: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/88C42224-3913-471B-8E44-7DF198951BF6,frameless.htm

 

Dyrektor
Biura Edukacji
Joanna Gospodarczyk

Tagi: 

Pliki do pobrania: