Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

NIEAKTUALNE Ewidencja szkół /placówek niepublicznych prowadzona przez m.st. Warszawa

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 1 listopada, 2012 - 21:13
zaktualizowany: piątek, 1 września, 2017 - 16:00

Składanie dokumentów i przyjmowanie interesantów w sprawach oświaty niepublicznej
- Biuro Edukacji, ul. Górskiego 7

 

  • składanie dokumentów -  pok. nr 9 (kancelaria)


    poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

 

  • przyjmowanie interesantów -  pok. nr 409


poniedziałek  13:00 - 15:00
środa            10:00 - 12:00
piątek            9:00 - 11:00
 

  

A) Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.), w szczególności art. 82-90a.                                

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:    Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080z późn. zm.) w sprawie rodzaju innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 314 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 46, poz. 438 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.

WAŻNE: Zgodnie z art. 1 pkt. 72 zmiany ustawy o systemie oświaty z 11 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010) ulega zmianie brzmienie art. 82 ust. 2 pkt 3d u. s. o.:  "bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej".

Zgodnie z art. 33 w/w ustawy zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

 

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez m. st. Warszawa obejmuje niepubliczne:
• przedszkola,
• punkty przedszkolne,
• zespoły wychowania przedszkolnego,
• szkoły podstawowe,
• gimnazja,
• szkoły ponadgimnazjalne,
• szkoły i placówki specjalne
• placówki kształcenia ustawicznego,
• placówki kształcenia praktycznego
• placówki oświatowo-wychowawcze,
• poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Niepubliczne szkoły i placówki mogą zakładać i prowadzić:

• osoby prawne, którymi są: stowarzyszenia, fundacje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne,

• osoby fizyczne (każdy człowiek mający pełną zdolność do czynności prawnych – pełnoletni i nieubezwłasnowolniony)

Osoby te zwane są organami prowadzącymi.

B) Wpis do ewidencji

Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawy dokonywany jest w Biurze Edukacji Urzędu m. st. Warszawy na podstawie pisemnego zgłoszenia. Postępowanie to jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

Osoby prawne lub fizyczne zamierzające prowadzić szkoły lub placówki niepubliczne powinny złożyć formularz zgłoszenia szkoły/placówki wraz z wymaganymi dokumentami (lub ich poświadczonymi kserokopiami) w kancelarii Biura Edukacji Urzędu
m. st. Warszawy ul. W. Górskiego 7, 00-033 Warszawa lub wysłać pocztą.

Formularz zgłoszenia do ewidencji powinien zawierać:

1) określenie nazwy szkoły lub placówki,
2) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;

3. informację o siedzibie placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego, dzielnicy oraz numer telefonu kontaktowego);

4. informację o miejscu prowadzenia  placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego, dzielnicy oraz numer telefonu kontaktowego);

5. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

6. określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki;

7. informację, czy szkoła (dotyczy szkoły ponadgimnazjalnej) ubiega się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności;

8. dane szkoły lub placówki do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO)

Wzór formularza znajduje się w pliku do pobrania.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1. statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 84 ustawy o systemie oświaty, a w przypadku punktu lub zespołu przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danym punkcie lub zespole przedszkolnym.

Statut powinien określać:
a) nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania;
b) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;
c) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;
d) organizację szkoły lub placówki;
e) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki;
f) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki;
g) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki;

2. listę pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły/placówki (wykaz podpisany przez osobę uprawnioną; bez kserokopii świadectw i dyplomów);

3. zobowiązanie do przestrzegania wymogów dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej - w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej;

4. informację o warunkach lokalowych – zgodnie z art.. 82 ust 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) realizację innych zadań statutowych

c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe-możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego dokumentami potwierdzajacymi bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy mogą być wyłącznie opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Miejskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej ( zgodnie z §2 rozp. MEN w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania-Dz.U.2011.143.839).

5. pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty  (dotyczy tylko szkół niepublicznych)

6. dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy zamierzającego prowadzić szkołę lub placówkę tj.:
– kopia dokumentu tożsamości – osoba fizyczna,
– aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego – osoba prawna;

7. formularz-dane szkoły lub placówki do nadania nr REGON (SIO-RSPO)

Po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązania do zarejestrowania tejże szkoły, placówki w Rejestrze Szkół i Placówkę Oświatowych (podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej – tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 45 ze zm.), co jest związane z nadaniem szkole/placówce numeru REGON.

Natomiast w przypadku dokonania zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia informacji aktualizujących dane dotychczas zawarte w rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.

W tym celu osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia wraz ze zgłoszeniem wpisu szkół / placówek do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub wraz ze zgłoszeniem zmiany we wpisie do ewidencji, informacji na załączonym poniżej formularzu przeznaczonym dla właściwego typu szkoły/placówki.

Więcej informacji o Systemie Informacji Oświatowej znajdują się na stronach internetowych prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej:

  1. www.sio.men.gov.pl
  2. www.cie.men.gov.pl/index.php/sio.html

 

Informacje dodatkowe:

Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydaje Prezydent
m. st. Warszawy w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia. Zaświadczenie przesyłane jest na adres osoby prowadzącej, wskazany w zgłoszeniu.

W przypadku niekompletności złożonych dokumentów osoba prawna lub osoba fizyczna, która wystąpiła ze zgłoszeniem o wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych m.st. Warszawy wzywana jest do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie.

W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty, mimo wezwania w wyznaczonym terminie, Prezydent m.st. Warszawy wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się również w przypadku, gdy statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji Zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uzyskanie przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej

1. Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej jeżeli:

• realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe również podstawę kształcenia zawodowego;

• realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;

• stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, z wyjątkiem egzaminów wstępnych;

• prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;

• w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

• zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

2. Szkoła uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta m. st. Warszawy na podstawie pozytywnej decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty (w przypadku szkół medycznych również opinii Ministra Zdrowia).

3. Szkoła, która chce rozszerzyć kształcenie o nowy zawód musi uzyskać pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a w przypadku szkół medycznych również Ministra Zdrowia.

Dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji

Zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Prezydentowi m.st. Warszawy w ciągu 14 od ich powstania. Informację pisemną w tej sprawie osoba prowadząca składa w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Górskiego 7, 00 -33 Warszawa (kancelaria –pokój nr 7) -  wzór formularza znajduje się w pliku do pobrania.

Wykreślenie z ewidencji

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

1. niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;

2. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;

3. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także niewypełniane zobowiązania, dotyczące uprawnień szkoły publicznej -jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

4. dokonania wpisu z naruszeniem prawa;

5. zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

Likwidacja szkoły/placówki

1. Szkołę lub placówkę może zlikwidować osoba prowadząca z końcem roku szkolnego.

2. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz Prezydenta m. st. Warszawy (pisemna informacja złożona w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Górskiego 7, 00 -33 Warszawa- kancelaria, pokój nr 7)

3. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

4. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

 

Ważna Informacja dla szkół i placówek prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zgodnie z art., 316 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017r. poz. 60): „Niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w tym specjalne, inne formy wychowania przedszkolnego, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w których przed dniem 1 września 2017 r. został utworzony zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dostosują swoją działalność do warunków określonych w art. 175 ustawy – Prawo oświatowe, w terminie do dnia 30 września 2017 r.”

Pliki do pobrania: