Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warunki otrzymania dotacji na uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 20 kwietnia, 2018 - 09:24
zaktualizowany: czwartek, 26 kwietnia, 2018 - 15:55

Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi otrzymują dodatkowo na każdego ucznia, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla m.st. Warszawy pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę (zaświadczenie wydaje niezwłocznie okręgowa komisja egzaminacyjna na wniosek organu prowadzącego szkołę). Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Edukacji Narodowej (pismo znak DWST-WOOS.3532.75.2018.DC z dnia 4 kwietnia 2018 r.) powyższe przepisy mają zastosowanie do uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po 31 grudnia 2017 r.

 

W celu uzyskania dotacji, o której mowa powyżej, organ prowadzący szkołę zobowiązany jest do:

  1. podania organowi dotującemu informacji o planowanej liczbie uczniów, którzy uzyskają odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  2. przekazania danych do systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września roku bazowego.

 

Warunki wskazane w punkcie 1 i 2 stosuje się po raz pierwszy do dotacji udzielanych na rok 2019. W roku 2018 wypłaty dokonywane są w oparciu o wnioski o dotację na rok 2018 składane przez licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne w terminie do 30 września 2017 r. (liczba uczniów ze świadectwami dojrzałości oraz dyplomami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe nie była tam wyodrębniana).

 

W celu uzyskania wypłaty dotacji organ prowadzący składa w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy, która aktualnie przekazuje dotację, wniosek o dodatkową dotację z tytułu uzyskania przez uczniów świadectw dojrzałości lub dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do regulaminu będącego załącznikiem do uchwały Nr LIX/1569/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji (…). Do wniosku załączane są zaświadczenia o uzyskaniu przez uczniów odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Dotacja wypłacana jest jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę wniosku, o którym mowa powyżej. Dotacja może być wykorzystana także na refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, poniesionych przez szkołę w okresie:

1) 4 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji - w przypadku dotacji przyznanej na ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

2) 2 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji - w przypadku dotacji przyznanej na ucznia szkoły policealnej.

 

 

Kwota dotacji wypłacanej dodatkowo na uczniów liceów ogólnokształcących dla dorosłych z tytułu uzyskania przez nich świadectwa dojrzałości oraz uczniów szkół policealnych z tytułu uzyskania przez nich dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wynosi w roku 2018: 862,16 zł.

Pliki do pobrania: